Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE CENOWE NR SWD 1/SWD/2017

 

 

 

 

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, ogła­sza roze­zna­nie cenowe na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w Lubli­nie dla 2–3 uczest­ni­ków pro­jektu w wymia­rze 120 godzin.

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert.

Załączniki


ZAPYTANIA OFERTOWE 14/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich nie wybrała Wyko­nawcy na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w Lubli­nie dla 2–3 uczest­ni­ków pro­jektu w wymia­rze 120 godzin z powodu braku ofert.


 

ZAPYTANIA OFERTOWE 13/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich przed­sta­wia infor­ma­cję doty­czącą zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kel­ner z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 1 uczest­nika projektu.


ZAPYTANIE OFERTOWE 13/SWD/2017 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza Pro­to­kół z otwar­cia ofert – Szko­le­nie „Kel­ner z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 100 godzin dla 1 uczest­nika projektu.

protokol_z_otwarcia_ofert_17.07.2017

 


ZAPYTANIA OFERTOWE 12/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich nie wybrała Wyko­nawcy na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w Zamo­ściu dla 1 uczest­nika pro­jektu w wymia­rze 120 godzin z powodu braku ofert.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY — ZAPYTANIE OFERTOWE 11/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza wybór Wyko­nawcy.

Informacja_o_wyborze_Wykonawcy


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT — ZAPYTANIE OFERTOWE 11/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza Pro­to­kół z otwar­cia ofert — Szko­le­nie „Kel­ner z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 100 godzin dla 5–6 osób w Lublinie

Protokol_z_otwarcia_ofert_kelner


ZAPYTANIA OFERTOWE 14/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 120 godzin w Lublinie.

zapytanie_ofertowe-14_swd_2017

1_formularz-oferty_14_swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_14_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_14_dws_2017

4_umowa_wzór_cukiernik2


ZAPYTANIA OFERTOWE 12/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w Zamo­ściu w wymia­rze 120 godzin.

zapytanie-ofertowe_12_swd_2017

1_formularz-oferty_12_swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_12_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_12_dws_2017

4_umowa_wzór_cukiernik


ZAPYTANIA OFERTOWE 9/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich nie wybrała Wyko­nawcy na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 1 uczest­nika pro­jektu w wymia­rze 120 godzin z powodu braku ofert.

Zosta­nie ogło­szone nowe zapy­ta­nie ofertowe.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY — ZAPYTANIE OFERTOWE 8/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza wybór Wyko­nawcy.
Informacja_o_wyborze_Wykonawcy_-_zapytanie_ofertowe_nr_8


ZAPYTANIA OFERTOWE 11/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Kel­ner z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 100 godzin dla 5–6 osób w Lublinie.

zapytanie-ofertowe-11_swd_2017

1_formularz-oferty_11_swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_11_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_11_dws_2017

4_umowa_wzór_kelner


ZAPYTANIA OFERTOWE 10/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Kel­ner z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 100 godzin.

zapytanie-ofertowe_10_swd_2017

1_formularz-oferty_10_swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_10_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_10_dws_2017

4_umowa_wzór_kelner


ZAPYTANIA OFERTOWE 9/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 120 godzin.

zapytanie-ofertowe

1_formularz-oferty_9swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_9_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_9dws_2017

4_umowa_wzór_cukiernik


ZAPYTANIE OFERTOWE 8/SWD/2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem  coacha, któ­rego zada­niem będzie: pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z 1 uczest­ni­kiem pro­jektu, tj. wycho­wan­kiem pla­có­wki opiekuńczo-wychowawczej z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­ry ukoń­czył 16 rok życia, według okre­ślo­nego pro­gramu, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert. Ter­min skła­da­nia ofert upływa 3.07.2017 roku godz. 8.30.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Start w doro­słość — to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie-ofertowe-nr-8_swd_2017

zał_1-formularz-oferty

zał-2_oświadczenie-o-braku-powiązań

zał_3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

zał-4_wzor_umowa_zlecenie_coaching


ZAPYTANIA OFERTOWE 7/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich nie wybrała Wyko­nawcy na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej „Kucharz / kucharka” dla 2 uczest­ni­ków w wymia­rze 120 godzin z powodu braku ofert.

Wyko­nawca zosta­nie wybrany z wol­nej ręki.


ZAPYTANIE OFERTOWE 6/SWD/2017 — WYBÓR WYKONAWCY

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 6/swd/2017 z dnia 5.06.2017 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie w dniu 20 czerwca 2017 komi­sja spo­śród ofert, które wpły­nęły w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe doko­nała wyboru Wyko­nawcy, któ­rego zada­niem będzie reali­za­cja usługi szko­le­nio­wej „Kie­rowca ope­ra­tor wóz­ków jez­dnio­wych” dla 5 uczest­ni­ków w wymia­rze 40 godzin.

wybor_wykonawcy_wozki


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 3/swd/2017 z dnia 24.05.2017
dot. zakup usługi szko­le­nio­wej „Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie w dniu 7.06.2017 komi­sja odrzu­ciła wszyst­kie oferty z powodu nie­speł­nie­nia warun­ków udziału w postę­po­wa­niu i tym samym nie doko­nała wyboru Wykonawcy.

Informacja_o_wyborze_wykonawcy_wizazystka


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 3/swd/2017 z dnia 24.05.2017
dot. zakup usługi szko­le­nio­wej „Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie w dniu 7.06.2017 komi­sja odrzu­ciła wszyst­kie oferty z powodu nie­speł­nie­nia warun­ków udziału w postę­po­wa­niu i tym samym nie doko­nała wyboru Wykonawcy.

Informacja_o_wyborze_wykonawcy_wizazystka


ZAPYTANIA OFERTOWE 6/SWD/2017

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Kie­rowca ope­ra­tor wóz­ków jez­dnio­wych” dla 5 uczest­ni­ków w wymia­rze 40 godzin.

zapytanie-ofertowe

1_formularz-oferty_6swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_6swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_6dws_2017

4-Umowa-_wzór-wozki-widlowe

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

otwarcie_ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE 2/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/swd/2017 z dnia 23.05.2017 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie w dniu 5.06.2017 komi­sja odrzu­ciła wszyst­kie oferty z powodu nie­speł­nie­nia warun­ków udziału w postę­po­wa­niu i tym samym nie doko­nała wyboru Wykonawcy.

zapytanie_ofertowe_nr_2_swd_2017_wybor_wykonawcy1


ZAPYTANIA OFERTOWE 5/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi: „Szko­le­nie bar­mań­skie I stop­nia” dla 1 uczest­nika w wymia­rze 30 godzin.

zapytanie-ofertowe

1_formularz-oferty_5swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_5_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_5_dws_2017

Zał_nr_4-Umowa-_wzór_barman


ZAPYTANIA OFERTOWE 4/SWD/2017

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich unie­waż­nia zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Kie­rowca ope­ra­tor wóz­ków jez­dnio­wych” dla 5 uczest­ni­ków w wymia­rze 40 godzin, z uwagi na to, iż postę­po­wa­nie obar­czone jest nie­moż­liwą do usu­nię­cia wadą.


ZAPYTANIA OFERTOWE 3/SWD/2017

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 6–7 uczest­ni­ków w wymia­rze 120 godzin.

zapytanie-ofertowe_3_swd_2017

1_formularz-oferty_3swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_3swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_3dws_20171

Zał_nr_4-Umowa-_wzór

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

protokol_z_otwarcia_ofert_3swd2017


ZAPYTANIE 2/SWD/2017

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Spa­wa­nie w osło­nie gazów metodą MAG” dla 2 uczest­ni­ków w wymia­rze 120 godzin.

zapytanie-ofertowe

1_formularz-oferty_2swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_2swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_3dws_2017

Zał_nr_4-Umowa-_wzór_spawanie

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

protokol_z_otwarcia_ofert_2swd2017


WYBÓR WYKONAWCÓW — ZAPYTANIE OFERTOWE 1/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 1/swd/2017 z dnia 10.02.2017  z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie komi­sja spo­śród ofert, które wpły­nęły w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe doko­nała wyboru Wyko­naw­ców, któ­rych zada­niem będzie: Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nego planu wej­ścia  w doro­słe życie i indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji dla Uczest­ni­ków pro­jektu oraz pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z uczest­ni­kami pro­jektu, tj. wycho­wan­kami pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy ukoń­czyli 16 rok życia, według okre­ślo­nego programu.

Poni­żej znaj­duje się Pro­to­kół z wyboru oferty

Informacja_o_wyborze_Wykonawcy


ROZEZNANIE CENOWE 1/SWD/2017

 

 

 

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza roze­zna­nie cenowe na peł­nie­nie funk­cji psy­cho­loga pro­wa­dzą­cego
Warsz­taty tera­pii psy­cho­spo­łecz­nej w pro­jek­cie „Start w doro­słość – to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nym z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego
na lata 2014–2020 Oś Prio­ry­te­towa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie.

Szcze­góły zapy­ta­nia zamiesz­czone są poniżej:

Rozeznanie-1-SwD-2017