Działania projektowe

W ramach pro­jektu dla każ­dego Uczest­nika zapla­no­wano nastę­pu­jące formy wsparcia:

 

1) Dia­gnoza potrzeb oraz poten­cjału uczest­ni­ków w trzech eta­pach:

–  Dia­gnoza indy­wi­du­al­nych potrzeb uczest­ni­ków – 2 godz./os.

Okres reali­za­cji: I edycja-IX 2016, II edy­cja — II 2017

– Bilans zaso­bów – 2 godz./os.

Okres reali­za­cji: I edy­cja IX  2016, II edy­cja — II.2017

– Dia­gnoza na pod­sta­wie macie­rzy kom­pe­ten­cji– 2 godz./os.

Okres reali­za­cji:  I edy­cja– X 2016  i II edy­cja — III 2017

 

2) Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nego planu wej­ścia w doro­słe życie i indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji             –6 godz./os

Okres reali­za­cji: I edy­cja – XII 2016– I 2017; II edy­cja – IV-V 2017

 

3) Sesje coachingowe

Etap I – Kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji oso­bi­stych i roz­wój zain­te­re­so­wań – 12 godz./miesiąc dla każ­dego uczestnika

Okres reali­za­cji: I edy­cja — I.2017-VII.2017; II edy­cja – VI.2017– XII.2017

Etap II – Budo­wa­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych – 12 godz./miesiąc dla każ­dego uczestnika

Okres reali­za­cji: I edy­cja — VIII.2017-II.2018II edy­cja – I– VIII.2018

Etap III – Moja naj­bliż­sza przy­szłość – 12 godz./miesiąc dla każ­dego uczestnika

Okres reali­za­cji: I edy­cja — III.2017-IV.2018II edy­cja – VIII– IX.2018

 

4) Men­to­ring edukacyjno-zawodowy

  1. Sesje z men­to­rem – 5 godz./os.
  1. Spo­tka­nia z regio­nal­nymi pra­co­daw­cami róż­nych branż i sek­to­rów, wizyty stu­dyjne. Mie­sięczne, płatne prak­tyki zgodne z naby­tymi, w trak­cie trwa­nia pro­jektu, kwalifikacjami.

Okres reali­za­cji: I edy­cja – IV.2017 – IV.2018; II edy­cja – IX.2017 – IX.2018

 

5) Warsz­taty tera­pii psychospołecznej

  1. Warsz­tat „Poznać i polu­bić sie­bie” – 16godz./gr.

Okres reali­za­cji: I Edy­cja– IX. 2016; II edy­cja – II. 2017

  1. Warsz­tat „Mój świat” – 16godz./gr.

Okres reali­za­cji:  I Edy­cja– IX. 2017; II edy­cja – II. 2018

  1. Warsz­tat „Poznaję i lubię innych” – 16godz./gr.

Okres reali­za­cji:  I Edy­cja– II. 2018; II edy­cja – VI. 2018

 

6) Pakiety wspar­cia dopa­so­wane do pre­fe­ren­cji i potrzeb każ­dej osoby:

– pakiet SZKOLENIE (sfi­nan­so­wa­nie uczest­ni­kowi pro­jektu kursu lub szko­le­nia pod­no­szą­cego kwa­li­fi­ka­cje zawodowe)

Okres reali­za­cji: I edy­cja– V-XII.2017; II edy­cja – X.2017-V.2018

– pakiet HOBBY (sfi­nan­so­wa­nie uczest­ni­kowi pro­jektu udziału w zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia np. spor­to­wych, arty­stycz­nych, języ­ko­wych, komputerowych)

Okres reali­za­cji: I edy­cja– II.2017– II.2018; II edy­cja –VII.2017-VII.2018

 

7) Pomoc rze­czowo– finan­sowa na usa­mo­dziel­nie­nie w wyso­ko­ści 5000zł (dla 25 uczest­ni­ków projektu)

Skła­da­nie wnio­sków w okre­sie: I edy­cja – I.2018; II edy­cja – VI.2018

 

 

War­tość pro­jektu 1 712 520 zł, w tym 1 455 642 zł  dofi­nan­so­wane ze środ­ków euro­pej­skich.