Rekrutacja

Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych  z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na dzień przy­stą­pie­nia do pro­jektu ukoń­czyli 16 rok życia.

 

Rekru­ta­cja w ramach pro­jektu będzie prze­bie­gała dwuetapowo:

I edy­cja – VII – VIII 2016 roku

II edy­cja – XII 2016 – I 2017 roku

REGULAMIN-NABORU-I-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE-SwD

1_Ankieta-zgłoszeniowa_SwD

2_Oświadczenie-o-zapoznaniu-z-regulaminem

3_Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

4_Oświadczenie-o-spełnianiu-kryterium (1)

5_Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

6.-Zaświadczenie-z-placówki

Autotest_SwD

 

Zło­że­nie pod­pi­sa­nego kom­pletu doku­men­tów, tj. ankiety zgło­sze­nio­wej, zaświad­cze­nia z pla­cówki, oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem, zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, oświad­cze­nia o speł­nia­niu kry­te­rium, dekla­ra­cji uczest­nic­twa w pro­jek­cie warun­kuje zgło­sze­nie do projektu.