Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/VIII//RSZ/2021 – WYBÓR WYKONAWCY

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich informuje, iż nie dokonano wyboru Wykonawcy z uwagi na fakt, iż do dnia 18.08.2021r. do godz. 15.00 nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe nr 2/VIII/RSZ/2021 dot. wyboru Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie Kucharz w wymiarze 120 godzin dla 1 osoby wraz z organizacją i zapłatą za egzamin czeladniczy dla 1 osoby

W związku z tym Zamawiający wybierze Wykonawcę w trybie „z wolnego wyboru” zachowując wskazane w Zapytaniu ofertowym 2/VIII/RSZ/2021 warunki udziału w postępowaniu.(zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym do składania swoich ofert wraz z niezbędnymi załącznikami (oferenci muszą złożyć załącznik nr 1, 2,3,4,5 i 6) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań.

Propozycję ofert można składać osobiście w biurze FIM ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7 Lublin lub drogą mailową na adres grazyna.joachimowicz@fim.org.pl do 25.08.2021 do godz. 9.00

Zapytanie ofertowe nr 1/VIII//RSZ/2021 – WYBÓR WYKONAWCY

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Równamy szanse” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru coachów,

komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze_Wykonawcy_1_VIII_RSZ_2021

Zapytanie ofertowe nr 4/VIII//RSZ/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Równamy szanse” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru

Wykonawcy który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie zawodowe pn. „E-marketing” (100 godz.) wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego ECCC dla 4 uczestników projektu.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 20.08.2021 roku o godz. 9.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu  „Równamy szanse” dofinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe__4_VIII_RSZ_2021

zał. nr 1_4_VIII_RSZ_2021

zał. nr 2_4_VIII_RSZ_2021

zał. nr 3_4_VIII_RSZ_2021

zał. nr 4_4_VIII_RSZ_2021_wzor_umowy

zał. nr 5_4_VIII_RSZ_2021

zał. nr 6_4_VIII_RSZ_2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 3/VIII//RSZ/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Równamy szanse” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie dla 2 osób z zakresu: specjalista zarządzania dokumentacją wraz z obsługą komputera oraz z organizacją egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu ECDL BASE (dot. obsługi komputera) dla 2 osób w Chełmie w wymiarze 100 godz.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 19.08.2021 roku o godz. 15.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu  „Równamy szanse” dofinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe__3_VIII_RSZ_2021

zał. nr 1_3_VIII_RSZ_2021

zał. nr 2_3_VIII_RSZ_2021

zał. nr 3_3_VIII_RSZ_2021

zał. nr 4_3_VIII_RSZ_2021_wzor_umowy

zał. nr 5_3_VIII_RSZ_2021

zał. nr 6_3_VIII_RSZ_2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 2/VIII//RSZ/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Równamy szanse” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie Kucharz w wymiarze 120 godzin dla 1 osoby wraz z organizacją i zapłatą za egzamin czeladniczy dla 1 osoby ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 18.08.2021 roku o godz. 15.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu  „Równamy szanse” dofinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_2_VIII_RSZ_2021

zał. nr 1_2_VIII_RSZ_2021

zał. nr 2_2_VIII_RSZ_2021

zał. nr 3_2_VIII_RSZ_2021

zał. nr 4_2_VIII_RSZ_2021_wzor_umowy

zał. nr 5_2_VIII_RSZ_2021

zał. nr 6_2_VIII_RSZ_2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 1/VIII//RSZ/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Równamy szanse” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru coachów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 11.08.2021 roku o godz. 15.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu  „Równamy szanse” dofinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_1_VIII_RSZ_2021

zał. nr 1_1_VIII_RSZ_2021

zał. nr 2_1_VIII_RSZ_2021

zał. nr 3_1_VIII_RSZ_2021

zał. nr 4 _1_VIII_RSZ_2021

zał. nr 5_1_VIII_RSZ_2021

zał. nr 6_1_VIII_RSZ_2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 1/VII//RSZ/2021 – anulowane

Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich informuje, że zapytanie ofertowe nr 1/VII/ RSZ/2021 zostało anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 1/VII//RSZ/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Równamy szanse” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru coachów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 9.08.2021 roku o godz. 10.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu  „Równamy szanse” dofinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_1_VII_RSZ_2021

zał. nr 1_1_VII_RSZ_2021

zał. nr 2_1_VII_RSZ_2021

zał. nr 3_1_VII_RSZ_2021

zał. nr 4 _1_VII_RSZ_2021

zał. nr 5_1_VII_RSZ_2021

zał. nr 6_1_VII_RSZ_2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.