Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo, w tym m.in. klientów pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, które mają ukończony 18 r. życia, zamieszkują obszar objęty programem rewitalizacji w następujących gminach:

Lublin, Krasnystaw, Chełm – obszary miejskie oraz Rejowiec Fabryczny, Kazimierz Dolny, Jabłonna,  Jabłoń, Wisznice, Głusk, Gościeradów, Bełżyce, Adamów, Wólka, Dzierzkowice – obszary wiejskie

Do pobrania: Plakat_ Równamy szanse

Rekru­ta­cja w ramach pro­jektu będzie prze­bie­gała dwuetapowo:

I edy­cja – I-III 2020 roku

II edy­cja – V-VI 2020 roku

 

 DOKUMENTY  ZGŁOSZENIOWE  DO  PROJEKTU:

 

1. Ankieta zgłoszeniowa_równamy szanse

Wzór zaswiadczenia z OPS

2.BO_Deklaracja uczestnictwa_równamy szanse pp

3. Oświadczenie uczestnika projektu_równamy szanse

4.Oświadczenie_bierna zawodowo

5. Oświadczenie_inne projekty

 

*Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Równamy szanse

 

Zło­że­nie pod­pi­sa­nego kom­pletu doku­men­tów, tj. ankiety zgłoszeniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia Uczestnika projektu oraz stosownych zaświadczeń lub oświadczeń (zgodnie z wybranym punktem Oświadczenia dotyczącego spełniania kryteriów kwalifikacyjnych zawartym w ankiecie zgłoszeniowej na potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacyjnych określonych w pkt. 1-9) oraz zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych warun­kuje zgło­sze­nie do projektu.

 

Zakwa­li­fi­ko­wani Uczest­nicy pro­jektu oraz osoby nie­za­kwa­li­fi­ko­wane zostaną poin­for­mo­wane drogą mailową lub telefoniczną.

Zło­żone przez Kan­dy­da­tów doku­menty zgło­sze­niowe nie pod­le­gają zwrotowi.