Działania projektowe

 

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 

 

Szkolenie zawodowe wraz z płatnym 4-miesięcznym stażem 

 oraz:

  • diagnozę indywidualnych potrzeb i Indywidualny Plan Działania
  • opracowanie ścieżki i coaching z asystą dla osoby aktywizowanej
  • indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne
  • mentoring zawodowy

 

Każdemu Uczestnikowi zapewniamy:

 

Stypendium szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu

 

Każdy z Uczestników Projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem, dzięki któremu zostanie wyposażony w kompetencje społeczne i zawodowe, ułatwiające znalezienie zatrudnienia i rozwój osobisty, tj. będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia:

 

1.Diagnoza indywidualnych potrzeb, na którą składa się: bilans zasobów (3 h/os.) oraz Matryca Kompetencji Standardowych i Niestandardowych (2 h/os.) i Indywidualny Plan Działania
(2 h/os.),
Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: III-IV 2020 r.– I edy­cja; VII–VIII 2020 r.-  II edycja

2. Opracowanie Indywidualnej ścieżki reintegracji (2 h/os.) i coaching z asystą dla osoby aktywizowanej (10 h/os./m-c x 10 m-cy),
Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: IV 2020 – I 2021 r. – I edy­cja;   VIII 2020– V 2021 r. – II edycja

3. Indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne (5 h/os.)
Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: IV 2020 – IX 2020 r. – I edy­cja;   VIII 2020 – I 2021 r. – II edycja

4. Mentoring zawodowy (5h/os.)

Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: IV – IX 2020 r. – I edy­cja;   IX 2020– I 2021 r. – II edycja.

5. Udział w szkoleniu zawodowym
Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: V – XI 2020r.– I edy­cja;   IX 2020 – IV 2021r. – II edycja.

6. 4-mie­sięczne płatne staże zawodowe
Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: VIII 2020 – III 2021 r. – I edy­cja;   I – VIII 2021 r. – II edycja.