ROZEZNANIE CENOWE NR SWD 1/SWD/2017

Zapytanie

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego

zapytanie_ofertowe_13_swd_2017

Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, ogła­sza roze­zna­nie cenowe na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w Lubli­nie dla 2–3 uczest­ni­ków pro­jektu w wymia­rze 120 godzin.

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert.

 

Samorząd otwarty na przedsiębiorców

ROZEZNANIE CENOWE NR SWD 1/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 13/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

ZAPYTANIA OFERTOWE 13/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

ZAPYTANIA OFERTOWE 13/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytanie

 

 

Załączniki