Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku nr RWD 1/09/2020

Razem wejdźmy w dorosłość

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza Rozeznanie cenowe nr  RWD 1/09/2020  dotyczące rozeznania stawki cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnej terapii socjoterapeutycznej dla uczestnika projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Rozeznanie_1_09_2020

Zał.nr 1-09_2020

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 1/RWD/2020

Razem wejdźmy w dorosłość

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza Rozeznanie cenowe nr  1/RWD/2020  dotyczące rozeznania stawki cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć w ramach tutoringu zawodowego dla uczestnika projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie_1_2020

Zał. nr 1_2020

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 4/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza Rozeznanie cenowe nr  4/RWD/2019  dotyczące rozeznania stawki cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnej terapii socjoterapeutycznej dla uczestników i uczestniczek projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie_4_RWD_2019

Zał.nr 1

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 3/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza Rozeznanie cenowe nr  3/RWD/2019  dotyczące rozeznania stawki cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnej terapii socjoterapeutycznej dla uczestników i uczestniczek projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Rozeznanie_3_RWD_2019

Zał.nr 1

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 2/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich ogłasza Rozeznanie cenowe nr  2/RWD/2019  dotyczące rozeznania stawki cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnej terapii socjoterapeutycznej dla uczestników i uczestniczek projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Rozeznanie cenowe 2_RWD_2019

Zał.nr 1

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 1/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku z realizacją projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć zgodnie z zamieszczonym zapytaniem.

Projekt „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Rozeznanie rynku:

Rozeznanie cenowe 1_RWD_2019

Formularz oferty:

Zał.nr 1 – Formularz oferty

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie wypełnionego formularza oferty do godz 14.00 dn. 14.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe 5/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „Cukiernik” dla 2 os. w wymiarze 100 godzin wraz z egzaminem czeladniczym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 2.05.2019 roku godz. 12.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Razem wejdźmy w dorosłość”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe 5_RWD_2019 Pobierz

zał. nr 1 Pobierz

zał. nr 2 Pobierz

zał. nr 3 Pobierz

zał. nr 4_wzór umowy_szkolenie_ Pobierz

zał. nr 5 Pobierz

zał. nr 6 Pobierz

Zapytanie ofertowe 4/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „ Kelner” dla 5 os. w wymiarze 100 godzin wraz z egzaminem czeladniczym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 2.05.2019 roku godz. 12.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Razem wejdźmy w dorosłość”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku  z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usługi szko­le­nio­wej „Spawanie metodą TIG (141) i MAG (135)” dla 1 os. w wymiarze 150 godzin wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 18.04.2019 roku godz. 15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Razem wejdźmy w dorosłość”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie.

Zapytanie ofertowe 2/RWD/2019 – Wybór Wykonawcy

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym  wyborem Wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzenie ukierunkowanego, indywidualnego doradztwa rozwojowego i wdrożenie ścieżki w życie z 1 lub 2 uczestnikami projektu, tj. wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych  z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, według określonego programu , przedstawiamy protokół z wyboru Wykonawców.

Zapytanie ofertowe 2/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym  wyborem 11 Wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzenie ukierunkowanego, indywidualnego doradztwa rozwojowego i wdrożenie ścieżki w życie z 1 lub 2 uczestnikami projektu, tj. wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych  z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, według określonego programu. , ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 9.04.2019 roku godz. 14.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Razem wejdźmy w dorosłość”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe 1/RWD/2019 – Wybór Wykonawcy

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym  wyborem Wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzenie ukierunkowanego, indywidualnego doradztwa rozwojowego i wdrożenie ścieżki w życie z 1 lub 2 uczestnikami projektu, tj. wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych  z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, według określonego programu. , przedstawiamy protokół z wyboru Wykonawców.

 

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zapytanie ofertowe 1/RWD/2019

Razem wejdźmy w dorosłość

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Razem wejdźmy w dorosłość” i pro­wa­dzo­nym  wyborem 13 Wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz prowadzenie ukierunkowanego, indywidualnego doradztwa rozwojowego i wdrożenie ścieżki w życie z 1 lub 2 uczestnikami projektu, tj. wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych  z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, według określonego programu. , ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 14.01.2019 roku godz. 12.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Razem wejdźmy w dorosłość”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe 1_RWD_2019

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4_wzor_umowa_zlecenie

zał nr 5

zał. nr 6