Rekrutacja

Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy: wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych), którzy  na moment przystąpienia do projektu ukończyli 15 r.ż.

Rekru­ta­cja w ramach pro­jektu będzie prze­bie­gała dwuetapowo:

I edy­cja – X – XI 2018 roku

II edy­cja – I – II 2019 roku

Doku­menty zgło­sze­niowe do projektu:

1. Ankieta zgłoszeniowa

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Zaświadczenie z placówki

5. Autotest

REGULAMIN-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE

Zło­że­nie pod­pi­sa­nego kom­pletu doku­men­tów, tj. ankiety zgło­sze­nio­wej, zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, dekla­ra­cji uczest­nic­twa w pro­jek­cie, zaświad­cze­nia z pla­cówki, warunkuje zgłoszenie do projektu.