Razem wejdźmy w dorosłość

O Projekcie

Projekt skierowany do 50 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (młodzież wykluczona społecznie) z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 r.ż.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans młodzieży na efektywny proces usamodzielnienia oraz łatwiejsze wejście w dorosłość.

 

Uczest­nicy pro­jektu zostaną wypo­sa­żeni w kom­pe­ten­cje spo­łeczne, nabędą kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe, zostaną przy­go­to­wani do wej­ścia na rynek pracy, opra­cują wspól­nie z spe­cja­li­stami stra­te­gię dzia­ła­nia na naj­bliż­szą przy­szłość oraz sko­rzy­stają z pakie­tu Hobby, gdzie zosta­nie sfi­nan­so­wany ich udział w zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia.