c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Uczestnicy Projektu-DZDC

W pro­jek­cie może wziąść udział 60 osób, które są oso­bami bez­ro­botnymi lub bier­nymi zawo­dowo w wieku powy­żej 30 r.ż. (min. 30 kobiet), o niskich kwa­li­fi­ka­cjach zawo­do­wych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego zamiesz­ku­jące (w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodeksu Cywil­nego) jeden z 17 powiatów:

 • powiat włodawski,
 • powiat hrubieszowski,
 • powiat chełmski,
 • Mia­sto Chełm,
 • powiat krasnostawski,
 • powiat świdnicki,
 • powiat lubartowski,
 • powiat bialski,
 • Mia­sto Biała Podlaska,
 • powiat zamojski,
 • Mia­sto Zamość,
 • powiat rycki,
 • powiat opolski,
 • powiat parczewski,
 • powiat janowski,
 • powiat kraśnicki,
 • powiat radzyński.

 

Do grupy pro­jek­to­wej zostaną zakwa­li­fi­ko­wane nastę­pu­jące osoby:

 • osoby bez­ro­botne – 48 osób (24 kobiet i 24 mężczyzn),
 • w tym osoby dłu­go­trwale bez­ro­botne — 36 osób,
 • osoby bierne zawo­dowo – 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn),
 • osoby odcho­dzące z rol­nic­twa – 9 os. (w tym m.in. 5 kobiet, os. z niskimi kwa­li­fi­ka­cjami oraz 1 osoba dłu­go­trwale bezrobotna),
 • osoby z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści – 30 osób.