c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Działania projektowe-DZDC

Każdy z uczest­ni­ków pro­jektu zosta­nie objęty kom­plek­so­wym pro­ce­sem akty­wi­za­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej, tj. będzie zobo­wią­zany do uczest­nic­twa we wszyst­kich for­mach wsparcia:

  • Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Dzia­ła­nia – 3 godz./os.

Pla­no­wany ter­min realizacji:

I edy­cja — XI 2016 r.

II edy­cja — IV 2017 r.

Zaję­cia będą odby­wały się w Lubli­nie bądź w miej­sco­wo­ści, z któ­rej pocho­dzić będzie więk­sza liczba uczest­ni­ków. W IPD znajdą się infor­ma­cje na temat kwa­li­fi­ka­cji, umie­jęt­no­ści i zain­te­re­so­wań osoby pozo­sta­ją­cej bez zatrud­nie­nia, jej dotych­cza­so­wego doświad­cze­nia zawo­do­wego, uwa­run­ko­wań spo­łeczno – eko­no­micz­nych, ocze­ki­wa­nego rodzaju i cha­rak­teru pracy, pro­po­zy­cji zawo­dów, w któ­rych jest moż­li­wość zatrud­nie­nia oraz pla­no­wa­nych dzia­łań słu­żą­cych wpro­wa­dze­niu na rynek pracy a także spo­so­bów ich realizacji.

  • Warsz­taty gru­powe w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego 24 godz./ 10 os. grupa warsztatowej.

Pla­no­wany ter­min realizacji:

I edy­cja — XI 2016 r.

II edy­cja — IV – V 2017 r.

Celem warsz­ta­tów będzie naby­cie umie­jęt­no­ści aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy. Wśród tema­tów zajęć poja­wią się takie zagad­nie­nia jak:

– Moje kwa­li­fi­ka­cje a potrzeby na rynku pracy,

– Co zna­czy aktywne poszu­ki­wać pracy ?,

–  Trudna sztuka autoprezentacji,

– Klu­czowe aspekty roz­mowy kwalifikacyjnej,

– Spo­soby radze­nia sobie ze stre­sem pod­czas roz­mowy kwalifikacyjnej,

– Komu­ni­ka­cja interpersonalna.

  • Zaję­cia indy­wi­du­alne w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego 8 godz./os.

Pla­no­wany okres reali­za­cji w 3 turach dla każ­dej edycji:

 I edycja:

 –  I tura – 3 godz./os. — XI 2016 r.

– II tura — 2 godz./os. —  I 2017 r.

– III tura – 3 godz./os., II – VI 2017 r.

II edy­cja

–  I tura – 3 godz./os. — VI 2017 r.

– II tura — 2 godz./os. –  VIII 2017 r.

– III tura – 3 godz./os.,  XI 2017  r.– I 2018 r.

W I turze doradca zawo­dowy pra­co­wać będzie nad obsza­rem do roz­woju, kom­pe­ten­cjami spo­łecz­nymi, iden­ty­fi­ka­cją przy­czyn nie­po­wo­dze­nia w poszu­ki­wa­niu pracy i spo­so­bami ich eli­mi­na­cji, zwięk­sze­niem wiary i moty­wa­cji do aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy. Rezul­ta­tem I tury spo­tkań z doradca będzie przed­sta­wie­nie uczest­ni­kowi pro­jektu róż­nych moż­li­wo­ści aktyw­no­ści zawo­do­wej, wypra­co­wa­nie stra­te­gii mar­ke­tingu wła­sne osoby na rynku pracy oraz wzrost wiary w sie­bie i moty­wa­cji do poszu­ki­wa­nia pracy.

Celem II tury będzie wybór opty­mal­nego miej­sca stażu i przy­go­to­wa­nie bene­fi­cjenta do jego odby­cia. Wybór miej­sca nastąpi w opar­ciu o adap­ta­cyjny algo­rytm wyszu­ki­wa­nia pracodawców.

Nato­miast celem III tury będzie moni­to­ring stażu pod­opiecz­nego, prze­pro­wa­dze­nie dru­giego bada­nia kom­pe­ten­cji, ocena szans na zatrud­nie­nie po stażu oraz wypra­co­wa­nie planu roz­woju zawodowo-osobowego na naj­bliż­sze lata. Na zakoń­cze­nie etapu każdy uczest­nik otrzyma plan roz­woju zawodowo-osobowego na naj­bliż­sze 5 lat

  • UDZIAŁ W JEDNYM Z 4 SZKOLEŃ:

1) Fryzjer/fryzjerka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym 120 godz./os.

Szko­le­nie dla 15 osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym lub gimnazjalnym.

Pla­no­wany ter­min reali­za­cji:  XI 2016 r. – I 2017 r.

Wśród zagad­nień szko­le­nia znajdą się m.in. nastę­pu­jące tematy:

– Bez­pie­czeń­stwo i higiena pracy,

– Ochrona środowiska,

– Pod­stawy dzia­łal­no­ści gospodarczej,

– Sty­li­za­cja,

– Pod­stawy che­miczne mate­ria­łów fryzjerskich,

– Tech­no­lo­gie fryzjerskie,

– Fry­zjer­stwo – zaję­cia praktyczne.

Szko­le­nie zakoń­czy się egza­mi­nem zewnętrz­nym mają­cym na celu wery­fi­ka­cję kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i wyda­niem zaświadczenia/certyfikatu potwier­dza­ją­cego uzy­ska­nie kwalifikacji.

2) Kucharz/kucharka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym 120 godz./os.

 Szko­le­nie dla 15 osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym lub gimnazjalnym.

Pro­po­no­wany ter­min:  XI 2016 r. – I 2017 r.

Wśród zagad­nień szko­le­nia znajdą się m.in. nastę­pu­jące tematy:

– Dobra prak­tyka higie­niczna i produkcyjna,

– Towa­ro­znaw­stwo i technologia,

– Deko­ra­cja stołu,

– ABC przedsiębiorczości,

– BHP i ochrona przeciwpożarowa,

– Zaję­cia praktyczne.

Szko­le­nie zakoń­czy się egza­mi­nem zewnętrz­nym mają­cym na celu wery­fi­ka­cję kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i wyda­niem zaświadczenia/certyfikatu potwier­dza­ją­cego uzy­ska­nie kwalifikacji.

3) Tester apli­ka­cji mobil­nych 120 godz./os.

Szko­le­nie dla 15 osób z wykształ­ce­niem min. ponadgimnazjalnym.

Pro­po­no­wany ter­min VI – VIII 2017 r. 

Wśród zagad­nień szko­le­nia znajdą się m.in. nastę­pu­jące tematy:

– Wpro­wa­dze­nie do tech­no­lo­gii pro­gra­mo­wa­nia apli­ka­cji sieciowych,

– Wpro­wa­dze­nie do zarzą­dza­nia pro­jek­tami testo­wa­nia apli­ka­cji sieciowych,

– Model kom­pe­ten­cji testera,

– Two­rze­nie doku­men­ta­cji testów do apli­ka­cji sieciowych,

– Budowa i wyko­rzy­sta­nie śro­do­wi­ska do testów automatycznych,

– Two­rze­nie sce­na­riu­szy testów manualnych,

– Two­rze­nie sce­na­riu­szy testów automatycznych,

– Testo­wa­nie bez­pie­czeń­stwa apli­ka­cji sieciowych,

– Testo­wa­nie ergo­no­mii apli­ka­cji sieciowych,

– Testo­wa­nie apli­ka­cji na pod­sta­wie wytwo­rzo­nych sce­na­riu­szy testów.

Szko­le­nie zakoń­czy się egza­mi­nem zewnętrz­nym mają­cym na celu wery­fi­ka­cję kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i wyda­niem zaświadczenia/certyfikatu potwier­dza­ją­cego uzy­ska­nie kwalifikacji.

4) Mon­ter paneli PV 120 godz./os.

Szko­le­nie dla 15 osób z wykształ­ce­niem min. ponadgimnazjalnym.

Pro­po­no­wany ter­min  VI — VIII 2017 r.

Zada­nie zosta­nie zre­ali­zo­wane w kilku etapach:

– Szko­le­nie G1 przy­go­to­wu­jące do egza­minu SEP,

– Egza­min SEP,

– Szko­le­nie z insta­la­cji paneli PV zawie­ra­jące m.in. takie zagad­nie­nia jak:

* pod­stawy sto­so­wa­nia sys­te­mów fotowoltaicznych,

* zasady dzia­ła­nia sys­te­mów fotowoltaicznych,

* zasady doboru  sys­te­mów fotowoltaicznych,

* mon­taż i regu­la­cja systemów,

* wydaj­ność systemów,

* czyn­no­ści zwią­zane z moder­ni­za­cją i utrzy­ma­niem systemów.

– Egza­min zewnętrzny prze­pro­wa­dzony przez UDT,

Szko­le­nie zakoń­czy się egza­mi­nem zewnętrz­nym mają­cym na celu wery­fi­ka­cję kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i wyda­niem zaświadczenia/certyfikatu potwier­dza­ją­cego uzy­ska­nie kwalifikacji.

  • 5-mie­sięczne Staże zawodowe 

Pla­no­wany okres realizacji:

I edy­cja — III – VII 2017 r.

II edy­cji —  IX 2017 r. – I 2018 r.

Staże będą ści­śle powią­zane ze szko­le­niami, w któ­rych brał udział uczest­nik pro­jektu. Staże będą odby­wały się m.in. w salo­nach fry­zjer­skich, loka­lach gastro­no­micz­nych, hote­lach, pen­sjo­na­tach, fir­mach budow­la­nych i infor­ma­tycz­nych na tere­nie woje­wódz­twa lubelskiego.

Staże będą trwać 5 mie­sięcy i będą odby­wać się w dni robo­cze po 8 godz./dzień.  (w przy­padku osób nie­peł­no­spraw­nych 7 godz./dzień).

Pod­czas reali­za­cji dzia­łań będą dys­try­bu­owane listy obec­no­ści, karty wspar­cia indy­wi­du­al­nego i inne doku­menty pro­jek­towe do wypeł­nia­nia i pod­pisu któ­rych Uczest­nik jest zobo­wią­zany pod­czas uczest­nic­twa w projekcie

W ramach warsz­ta­tów akty­wi­zu­ją­cych oraz szko­leń zawo­do­wych Uczest­nicy Pro­jektu otrzy­mają bez­płatne mate­riały szko­le­niowe, któ­rych odbiór każdy Uczest­nik potwier­dza wła­sno­ręcz­nym podpisem.

Za udział w szko­le­niach zawo­do­wych Uczest­ni­kowi Pro­jektu przy­słu­guje sty­pen­dium szko­le­niowe, za udział w stażu zawo­do­wym sty­pen­dium stażowe.

Uczest­nicy mają moż­li­wość ubie­ga­nia się o zwrot kosz­tów dojazdu na nastę­pu­jące formy wsparcia:

– Indy­wi­du­alne Plany Dzia­ła­nia opra­co­wy­wane na indy­wi­du­al­nych spo­tka­niach z doradcą zawodowym,

– warsz­taty gru­powe w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego,

– indy­wi­du­alne porad­nic­two zawodowe,

– jedno z czte­rech szko­leń zawodowych,

– staż.

W cza­sie reali­za­cji w/w form wspar­cia będą prze­pro­wa­dzane zgod­nie z kry­te­riami hory­zon­tal­nymi w tym: poli­tyką rów­nych szans oraz kon­cep­cją zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. W przy­padku osób nie­peł­no­spraw­nych cały zakres wspar­cia zosta­nie dosto­so­wany do ich potrzeb.