c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

dla osób bezrobotnych

Równamy szanse

04-02-2020

Celem projektu jest zapobieganie postępowi wykluczenia społecznego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób biernych zawodowo z terenów gmin woj. lubelskiego objętych programem rewitalizacji

Czytaj Dalej
Razem wejdźmy w dorosłość

Razem wejdźmy w dorosłość

09-10-2018

Projekt skierowany do 50 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (młodzież wykluczona społecznie) z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 r.ż.

Czytaj Dalej

Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy

24-09-2018
Czytaj Dalej
Wspólnie możemy więcej -II etap

Wspólnie możemy więcej – II etap

31-08-2018
Czytaj Dalej
Wybierzmy dobra przyszłość

Wybierzmy dobra przyszłość

19-02-2018

Projekt skierowany do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, którzy ukończyli 15 r.ż.

Czytaj Dalej
Baner

Start w dorosłość – to nie takie trudne

18-07-2017

Wsparcie procesu usamodzielniania się  wychowanków palcówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez zastosowanie zindywidualizowanych, nowatorskich i kompleksowych działań ułatwiających im lepszy start w dorosłe życie.

Czytaj Dalej

Dobry zawód dla Ciebie

18-07-2017

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z 14 powiatów województwa lubelskiego, poprzez ich kompleksową aktywizację.  

Czytaj Dalej

Aktywni i sku­teczni na rynku pracy

18-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego.

Czytaj Dalej

Dobre wsparcie na starcie

18-07-2017

Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz pod­opiecz­nych OHP z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na moment przy­stą­pie­nia do pro­jektu …

Czytaj Dalej

Przyjazny świat

06-07-2017

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowo-społecznej osób chorych psychicznie w wieku 15-25 lat z terenu województwa lubelskiego

Czytaj Dalej