c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

dla dzieci i młodzieży

Razem wejdźmy w dorosłość

Razem wejdźmy w dorosłość

09-10-2018

Projekt skierowany do 50 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (młodzież wykluczona społecznie) z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 r.ż.

Czytaj Dalej
Wybierzmy dobra przyszłość

Wybierzmy dobra przyszłość

19-02-2018

Projekt skierowany do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, którzy ukończyli 15 r.ż.

Czytaj Dalej
Baner

Start w dorosłość – to nie takie trudne

18-07-2017

Wsparcie procesu usamodzielniania się  wychowanków palcówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez zastosowanie zindywidualizowanych, nowatorskich i kompleksowych działań ułatwiających im lepszy start w dorosłe życie.

Czytaj Dalej

Dobre wsparcie na starcie

18-07-2017

Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz pod­opiecz­nych OHP z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na moment przy­stą­pie­nia do pro­jektu …

Czytaj Dalej

Świat Dobrej Przyszłości

06-07-2017

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego.

Czytaj Dalej

Ja i moja przyszłość

06-07-2017

Wsparcie młodzieży wchodzącej w dorosłe życie oraz ułatwienie startu na rynku pracy.

Czytaj Dalej

Młody wykwalifikowany

04-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, chełmskiego i hrubieszowskiego w wieku 15 – 30 lat.  

Czytaj Dalej

Młodzi mają szansę

04-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla absolwentów szkół wyższych z województwa lubelskiego.  

Czytaj Dalej