c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Projekty krajowe

Indywidualny koszyk świadczeń 50+ – model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy

04-07-2017

Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie modelu wspar­cia osób 50+ przy współ­pracy pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w obsza­rze zatrud­nie­nia, inte­gra­cji i pomocy spo­łecz­nej z przed­się­bior­cami.  

Czytaj Dalej

Młody wykwalifikowany

04-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, chełmskiego i hrubieszowskiego w wieku 15 – 30 lat.  

Czytaj Dalej

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

04-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe skierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego  

Czytaj Dalej

Młodzi mają szansę

04-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla absolwentów szkół wyższych z województwa lubelskiego.  

Czytaj Dalej

Nowoczesne standardy drogą do efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych

04-07-2017

Wdrożenie standardów współpracy na linii ngo-samorząd w oparciu o „Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”.  

Czytaj Dalej

Drogowskaz do Ostrowa

04-07-2017

Pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców gminy Ostrów Lubelski.  

Czytaj Dalej

Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych

04-07-2017

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny.  

Czytaj Dalej

Profesjonalny urzędnik przyszłości

04-07-2017

Wyposażenie pracowników samorządowych w niezbędne kompetencje zapewniające rozwój osobisty oraz poprawiające jakość wykonywanej pracy.  

Czytaj Dalej

Akademia jakości administracji samorządowej

04-07-2017

Poprawa funkcjonowania urzędów gmin województwa lubelskiego poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych.  

Czytaj Dalej

Podkarpacka Akademia Nowoczesnego Urzędu

04-07-2017

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji urzędników oraz wdrożenie usprawnień w głównych obszarach działania urzędu.

Czytaj Dalej