c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Projekty krajowe

Dobry zawód dla Ciebie

18-07-2017

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z 14 powiatów województwa lubelskiego, poprzez ich kompleksową aktywizację.  

Czytaj Dalej

Aktywni i sku­teczni na rynku pracy

18-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego.

Czytaj Dalej

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

18-07-2017

Projekt dotyczy przekazania JST z terenu całej Polski grantów na aktualizację lub opracowanie nowego planu/studium zagospodarowania przestrzennego oraz zdobycia wiedzy z zakresu partycypacji w planowaniu przestrzennym.

Czytaj Dalej

Dobre wsparcie na starcie

18-07-2017

Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz pod­opiecz­nych OHP z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na moment przy­stą­pie­nia do pro­jektu …

Czytaj Dalej

Wykorzystajmy szansę – badania i analizy rozwoju woj. lubelskiego w perspektywie EURO 2012

06-07-2017

Przeprowadzenie badań i analiz, w zakresie trendów rozwojowych, prognozowania zmian gospodarczych w regionie lubelskim, tworzenia i likwidacji miejsc pracy w związku z organizacją przez Polskę EURO.

Czytaj Dalej

Odnawialne źródła energii – źródłem nowych kwalifikacji

06-07-2017

Działania ukierunkowane są na zdobycie przez uczestników aktualnych i nowoczesnych kwalifikacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Czytaj Dalej

Nasze problemy – naszą szansą – prognoza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych na Lubelszczyźnie

06-07-2017
Czytaj Dalej

Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO” – studia podyplomowe, wizyty studyjne i coaching organizacyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz opracowanie standardu zarządzania w NGO

06-07-2017

Celem pro­jektu jest pod­nie­sie­nie poziomu jako­ści usług świad­czo­nych przez insty­tu­cje III sek­tora poprzez opra­co­wa­nie nowych standardów mene­dżer­sko — orga­ni­za­cyj­nych oraz uruchomienie studiów podyplomowych dla NGO’s.

Czytaj Dalej

Nowa jakość – wdrożenie systemów zarządzania jakością w lubelskich organizacjach pozarządowych

06-07-2017

Wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 z elementami Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001 w organizacjach pozarządowych.

Czytaj Dalej

Most nad rzeką uprzedzeń czyli prywatyzacja z ludzką twarzą

06-07-2017

Seminarium dla osób duchownych mające na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesów prywatyzacyjnych i własności prywatnej

Czytaj Dalej