Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE RYNKU 2/PPP/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/PPP/2018

ROZEZNANIE RYNKU 1/PPP/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/PPP/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZO/PPP/2017

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tanta ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tanta ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.08.2017 o godz. 8:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zło­że­nia oferty!

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:


ROZEZNANIE RYNKU 1/PPP/2017

ROZEZNANIE NR 1/PPP/2017 – usługa hotelowo-gastronomiczna

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej doty­czą­cej usługi hotelowo-gastronomicznej świad­czo­nej pod­czas szko­leń (zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, wyna­jem sali szko­le­nio­wej) w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23 czerwca 2017 r. o godz. 9.00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-hotel-IX-2017-r.

Załącznik-nr.-1-Formularz-oferty-IX-2017-r.


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PPP/2017

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tan­tów ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tan­tów ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 19.04.2017 o godz. 09:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zło­że­nia oferty!

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe-06.04.2017

Załącznik-1-Formularz_oferty

Załącznik-2-Oświadczenie-o-braku-powiązań-osobowych-i-kapitałowych-z-Zamawiającym

Załącznik-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Załącznik-4-Wykaz-realizowanych-usług-w-celu-oceny-kryterium-doświadczenia

Załącznik-5-Wzór-umowy-dotyczący-Części-1-i-2

Załącznik-6-Wzór-umowy-dotyczący-Części-3-i-4

Poni­żej zamiesz­czamy wyniki zapy­ta­nia ofer­to­wego Nr 1/ZO/PPP/2017 z dn. 06.04.2017 

informacja-o-wyborze-1-ZO-PPP-2017


ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZO/PPP/2016

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tan­tów ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tan­tów ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 29.12.2016 o godz. 09:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zło­że­nia oferty!

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe-19.12.2016

Załacznik-1-Formularz_oferty

Załacznik-2-Oświadczenie-o-braku-powiązań

Załacznik-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Załacznik-4-Wykaz-realizowanych-usług

Poni­żej zamiesz­czamy wyniki zapy­ta­nia ofer­to­wego Nr 2/ZO/PPP/2016 z dn. 19.12.2016 

Informacja-o-wyborze-wykonawcy-s.


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1/ZO/PPP/2016

Sza­nowni Państwo

Infor­mu­jemy, że Postę­po­wa­nie nr. 1/ZO/PPP/2016 z dn. 24.11.2016 zostało unie­waż­nione, z powodu zaist­nie­nia oko­licz­no­ści nie­zna­nych Zama­wia­ją­cemu w dniu spo­rzą­dza­nia wska­za­nego powy­żej zapy­ta­nia ofer­to­wego (koniecz­ność prze­pro­wa­dze­nia naboru uzu­peł­nia­ją­cego Gran­to­bior­ców), zgod­nie z punk­tem 8.3.3. zapy­ta­nia ofertowego.

W związku z powyż­szym wkrótce zosta­nie ogło­szone kolejne postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PPP/2016

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tan­tów ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tan­tów ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 01.12.2016 o godz. 16.00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zło­że­nia oferty!

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe

Załacznik-1-Formularz_oferty

Załacznik-2-Oświadczenie-o-braku-powiązań

Załacznik-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Załacznik-4-Wykaz-realizowanych-usług


ROZEZNANIE NR 2/PPP/2016

 

 

 

ROZEZNANIE NR 2/PPP/2016 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta opra­co­wu­ją­cego 25 Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Konsultacji.

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 2 eks­per­tów ds. par­ty­cy­pa­cji i 1 eks­perta ds. pla­no­wa­nia, opra­co­wu­ją­cych 25 Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Kon­sul­ta­cji, w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 7 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 14.00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-eksperci-opracowujący-IPK

Załącznik-nr-1-Formularz-oferty


ROZEZNANIE RYNKU

 

 

 

ROZEZNANIE NR 1/PPP/2016 – usługa hotelowo-gastronomiczna

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór oferty doty­czą­cej usługi hotelowo-gastronomicznej świad­czo­nej pod­czas szko­leń (zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, wyna­jem sali szko­le­nio­wej) w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 9 sierp­nia 2016 r.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-hotel-IX-2016-r.

Załącznik-nr.-1-Formularz-oferty