UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1/ZO/PPP/2016

Sza­nowni Państwo

Infor­mu­jemy, że Postę­po­wa­nie nr. 1/ZO/PPP/2016 z dn. 24.11.2016 zostało unie­waż­nione, z powodu zaist­nie­nia oko­licz­no­ści nie­zna­nych Zama­wia­ją­cemu w dniu spo­rzą­dza­nia wska­za­nego powy­żej zapy­ta­nia ofer­to­wego (koniecz­ność prze­pro­wa­dze­nia naboru uzu­peł­nia­ją­cego Gran­to­bior­ców), zgod­nie z punk­tem 8.3.3. zapy­ta­nia ofertowego.

W związku z powyż­szym wkrótce zosta­nie ogło­szone kolejne postępowanie.