SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW ROBOCZYCH

W dniach: 11–13 wrze­śnia 2017 r. oraz 13–15 wrze­śnia 2017 r. odbędą się szko­le­nia dla człon­ków zespo­łów robo­czych ds. kon­sul­ta­cji pla­nów, z samo­rzą­dów które zakwa­li­fi­ko­wały się do udziału w pro­jek­cie. Weź­mie w nich udział łącz­nie 50 os.

Szko­le­nia zostaną prze­pro­wa­dzone zgod­nie z zamiesz­czo­nym poni­żej pro­gra­mem w Hotelu Tatra (ul. Cyrhla 34, 34–500 Zakopane).

Program-szkolenia-IX-2017-r