SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW

 

W dniach: 5–6 wrze­śnia 2016 r., 7–8 wrze­śnia 2016 r. oraz 27–28 wrze­śnia 2016 r. odbędą się szko­le­nia dla kadry kie­row­ni­czej oraz przed­sta­wi­cieli zespo­łów robo­czych ds. kon­sul­ta­cji pla­nów z samo­rzą­dów, które zakwa­li­fi­ko­wały się do udziału w pro­jek­cie. Weź­mie w nich udział łącz­nie 75 os.

Szko­le­nia zostaną prze­pro­wa­dzone zgod­nie z zamiesz­czo­nym poni­żej pro­gra­mem w Zamku Dubiecko (ul. Zam­kowa 1, 37–750 Dubiecko).

Program-szkolenia