ROZEZNANIE RYNKU 1/PPP/2017

ROZEZNANIE NR 1/PPP/2017 – usługa hotelowo-gastronomiczna Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej doty­czą­cej usługi hotelowo-gastronomicznej świad­czo­nej pod­czas szko­leń (zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, wyna­jem sali szko­le­nio­wej) w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU 1/PPP/2017