ROZEZNANIE RYNKU 1/PPP/2017

ROZEZNANIE NR 1/PPP/2017 – usługa hotelowo-gastronomiczna

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej doty­czą­cej usługi hotelowo-gastronomicznej świad­czo­nej pod­czas szko­leń (zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, wyna­jem sali szko­le­nio­wej) w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23 czerwca 2017 r. o godz. 9.00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-hotel-IX-2017-r.

Załącznik-nr.-1-Formularz-oferty-IX-2017-r.