ROZEZNANIE NR 2/PPP/2016

      ROZEZNANIE NR 2/PPP/2016 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta opra­co­wu­ją­cego 25 Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 2 eks­per­tów ds. par­ty­cy­pa­cji i 1 eks­perta ds. pla­no­wa­nia, … Czytaj dalej ROZEZNANIE NR 2/PPP/2016