ROZEZNANIE NR 2/PPP/2016

 

 

 

ROZEZNANIE NR 2/PPP/2016 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta opra­co­wu­ją­cego 25 Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Konsultacji.

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 2 eks­per­tów ds. par­ty­cy­pa­cji i 1 eks­perta ds. pla­no­wa­nia, opra­co­wu­ją­cych 25 Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Kon­sul­ta­cji, w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 7 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 14.00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-eksperci-opracowujący-IPK

Załącznik-nr-1-Formularz-oferty