ROZEZNANIE RYNKU

      ROZEZNANIE NR 1/PPP/2016 – usługa hotelowo-gastronomiczna Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór oferty doty­czą­cej usługi hotelowo-gastronomicznej świad­czo­nej pod­czas szko­leń (zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, wyna­jem sali szko­le­nio­wej) w ramach … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU