ROZEZNANIE RYNKU

 

 

 

ROZEZNANIE NR 1/PPP/2016 – usługa hotelowo-gastronomiczna

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór oferty doty­czą­cej usługi hotelowo-gastronomicznej świad­czo­nej pod­czas szko­leń (zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, wyna­jem sali szko­le­nio­wej) w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 9 sierp­nia 2016 r.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-hotel-IX-2016-r.

Załącznik-nr.-1-Formularz-oferty