REKRUTACJA DO PROJEKTU

      Rekru­ta­cja!!! Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe dostępne w zakładce „Mate­riały do pobra­nia” i prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć … Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU