REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

 

 

Rekru­ta­cja!!!

Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe dostępne w zakładce „Mate­riały do pobra­nia” i prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze Pro­jektu w Lubli­nie przy ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00.

Uwaga!!!

W ramach I etapu w pro­jek­cie może wziąć udział 25 jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego z terenu całej Pol­ski, które na eta­pie rekru­ta­cji zdo­będą naj­wyż­szą liczbę punktów.

W ramach II etapu w pro­jek­cie może wziąć udział 5 jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego z całej Pol­ski, wyło­nio­nych w ramach reali­za­cji I etapu projektu.