c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Rekrutacja do II etapu konsultacji

Serdecznie zapraszamy samorządy, które ukończyły I etap konsultacji do wzięcia udziału
w II etapie. Aby zgłosić się do II etapu  należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe  dostępne poniżej tj. ankieta zgłoszeniowa i Deklaracja i prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze Pro­jektu w Lubli­nie przy ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00.

W ramach II etapu w pro­jek­cie może wziąć udział 5 jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego wyło­nio­nych w ramach reali­za­cji I etapu projektu.

Ankieta zgłoszeniowa PwPP – II etap

Deklaracja

Warunki uczestnictwa i realizacji projektu na II etapie konsultacji