NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Nabór uzu­peł­nia­jący Grantobiorcy!!! Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe dostępne w zakładce „Mate­riały do pobra­nia” i prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć doku­menty … Czytaj dalej NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY