NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Nabór uzu­peł­nia­jący Grantobiorcy!!!

Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe dostępne w zakładce „Mate­riały do pobra­nia” i prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze Pro­jektu w Lubli­nie przy ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00.

Uwaga!!!

W ramach naboru uzu­peł­nia­ją­cego do udziału w pro­jek­cie zostaną zre­kru­to­wane 3 jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego (z terenu całej Pol­ski), które zdo­będą naj­wyż­szą liczbę punktów.

Doku­menty zgło­sze­niowe należy skła­dać w ter­mi­nie od 18.01.2017 do 24.01.2017