NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

 

 

Nabór uzu­peł­nia­jący Grantobiorcy!!!

Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe dostępne w zakładce „Mate­riały do pobra­nia” i prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze Pro­jektu w Lubli­nie przy ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00.

Uwaga!!!

W ramach naboru uzu­peł­nia­ją­cego do udziału w pro­jek­cie zre­kru­to­wana zosta­nia 1 jed­nostka samo­rządu tery­to­rial­nego (z terenu całej Pol­ski), która zdo­bę­dzie naj­wyż­szą liczbę punktów.

Doku­menty zgło­sze­niowe należy skła­dać w ter­mi­nie od 18.10.2016 do 02.11.2016.95