LISTA GRANTOBIORCÓW

 

 

 

Poni­żej zamiesz­czamy listę jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, które prze­szły pozy­tywną ocenę speł­nia­nia wymo­gów for­mal­nych w pro­ce­sie naboru Gran­to­bior­ców i zostały zre­kru­to­wane do udziału w pro­jek­cie “Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu przestrzennym”.

Załączniki