LISTA GRANTOBIORCÓW PO NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

Poni­żej zamiesz­czamy zak­tu­ali­zo­waną listę jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, opra­co­waną po nabo­rze uzu­peł­nia­ją­cym Gran­to­bior­ców, w ramach reali­za­cji pro­jektu “Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu przestrzennym”.

Lista-gmin-zakwalifikowanych-po-2-gim-naborze