Materiały do pobrania

Poni­żej zamiesz­czamy Pro­ce­dury doty­czące reali­za­cji pro­jektu oraz Ankietę zgło­sze­niową.

Pro­simy o prze­sy­ła­nie doku­men­tów zgło­sze­nio­wych na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7, 20–078 Lublin).

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­simy o kon­takt: Ilona Mierzwa-Kowalik, tel.: 81 441 33 44, 81 532 14 25, e-mail: ilona.mierzwa@fim.org.pl

Rekru­ta­cja w ramach naboru uzu­peł­nia­ją­cego trwa od 21.06.2017 do 28.06.2017.

 

PROCEDURY-DOTYCZĄCE-REALIZACJI-PROJEKTU1

Ankieta-zgłoszeniowa-PwPP1

Ankieta-zgłoszeniowa-PwPP-w.-edytowalna

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Warunki uczest­nic­twa w projekcie

Załączniki