Idea i cel projektu

Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści pro­ce­sów kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w 25 gmi­nach do XII 2018 roku w obsza­rze pla­no­wa­nia i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego poprzez wypra­co­wa­nie i wdro­że­nie nowa­tor­skich, inte­rak­tyw­nych i dosto­so­wa­nych do spe­cy­fiki samo­rządu form i metod współ­pracy z mieszkańcami.

Pod­jęte przez nas dzia­ła­nia zostaną poprze­dzone opra­co­wa­niem Indy­wi­du­al­nego Planu Kon­sul­ta­cji, na który skła­dać się będzie m.in.:

  • sys­tem powia­da­mia­nia i zapra­sza­nia miesz­kań­ców na spotkania,
  • zasady doboru grup repre­zen­ta­tyw­nych w zależ­no­ści od rodzaju pro­po­no­wa­nych rozwiązań,
  • dosto­so­wa­nie naj­wła­ściw­szych tech­nik partycypacyjnych,
  • zasady udzie­la­nia infor­ma­cji zwrotnych,
  • ewa­lu­acja dzia­łań kon­sul­ta­cyj­nych pod kątem ich wpływu na jakość przy­ję­tych roz­wią­zań planistycznych.

Gwa­ran­tem wzmoc­nie­nia insty­tu­cjo­nal­nego gmin będzie wszech­stronne wspar­cie edukacyjno-coachingowe gmin świad­czone przez inter­dy­scy­pli­narne zespoły trenersko-konsultacyjne. W ich skład wcho­dzić będą pla­ni­ści z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem zawo­do­wym, spe­cja­li­ści w obsza­rze par­ty­cy­pa­cji z dużym doświad­cze­niem ani­mo­wa­nia tych pro­ce­sów w samo­rzą­dach w całej Pol­sce (rów­nież w aspek­cie pla­no­wa­nia prze­strzen­nego). Do każ­dej gminy zosta­nie przy­pi­sany stały kon­sul­tant, który pra­co­wać będzie z zespo­łami robo­czymi odpo­wie­dzial­nymi za prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji. Pla­ni­ści wspie­rać będą gminy przy opra­co­wy­wa­niu Indy­wi­du­al­nego Planu Kon­sul­ta­cji, pro­wa­dzić będą spe­cja­li­styczne szko­le­nia i poma­gać w kon­tak­tach z komi­sją urba­ni­styczno– archi­tek­to­niczną. W ramach pro­cesu szko­le­nio­wego przed­sta­wi­cie­lom urzędu dostar­czymy wie­dzy na temat prak­tycz­nych aspek­tów pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ble­mów i zagro­żeń, wyni­ka­ją­cych m.in. z par­ty­ku­la­ry­zmu inte­re­sów uczest­ni­ków i ich rosz­cze­nio­wej postawy).