Działania projektowe

 1. Prze­ka­za­nie jed­nost­kom samo­rządu tery­to­rial­nego grantu na prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych
  w ramach I etapu pro­cesu opra­co­wy­wa­nia lub aktu­ali­za­cji doku­men­ta­cji w obsza­rze pla­no­wa­nia
  i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego (plan lub stu­dium zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego).
 1. Prze­ka­za­nie jed­nost­kom samo­rządu tery­to­rial­nego grantu na prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych
  w ramach II etapu
 1. Prze­pro­wa­dze­nie audy­tów wstęp­nych.
 1. Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Kon­sul­ta­cji (zarówno na I jak i na II eta­pie pro­jektu) opra­co­wa­nego we współ­pracy zespołu eks­per­tów, skła­da­ją­cego się z pla­ni­stów, urba­ni­stów, archi­tek­tów, osób od lat zaj­mu­ją­cych się budo­wa­niem mecha­ni­zmów par­ty­cy­pa­cji w zarzą­dza­niu samorządem.

IPK posłuży do osza­co­wa­nia war­to­ści przy­zna­nego grantu i opra­co­wa­nia har­mo­no­gramu  konsultacji.

 1. Szko­le­nia wyjaz­dowe: „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym”, „Prak­tyczne aspekty wdra­ża­nia kon­sul­ta­cji społecznych”.
 1. Coachingi (zarówno na I jak i na II eta­pie pro­jektu) dla człon­ków zespołu robo­czego kon­sul­ta­cji,
  w skład któ­rego mogą wejść przed­sta­wi­ciele samo­rządu (kadra kie­row­ni­cza, przed­sta­wi­ciele komórki odpo­wie­dzial­nej za pla­no­wa­nie prze­strzenne i kon­takty z miesz­kań­cami). Zakres kon­sul­ta­cji obej­mo­wać będzie m.in.: reago­wa­nie na pro­blemy i suge­stie zespołu, ana­lizę zgod­no­ści dzia­ła­nia z zapi­sami IPK, pomoc przy reali­za­cji poszcze­gól­nych eta­pów pro­cesu. Będzie też udzie­lane wspar­cie spe­cja­li­styczne przez eks­perta m.in.
  w zakre­sie przy­go­to­wa­nia planu/studium zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego, ana­lizy pra­wi­dło­wo­ści pro­cesu pla­ni­stycz­nego, komu­ni­ka­cji z pra­cow­niami urba­ni­stycz­nymi. Szcze­gó­łowy zakres zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych kon­sul­ta­cji będzie wyni­kać z ana­lizy bie­żą­cych potrzeb i spe­cy­fiki gminy.
 1. Bie­żące korzy­sta­nie z pomocy eks­perta (pla­ni­sty, spe­cja­li­sty ds. partycypacji).

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

I etap – IV 2016 r. – XII 2017 r.

Udział w I eta­pie może wziąć 25 JST. I etap pro­jektu obej­muje okres pomię­dzy przy­ję­ciem przez gminę uchwały o przy­stą­pie­niu do sporządzenia/zmiany planu miej­sco­wego lub stu­dium, a prze­ka­za­niem spo­rzą­dzo­nego pro­jektu doku­mentu pla­ni­stycz­nego do opi­nii komi­sji urbanistyczno-architektonicznej.

II etap – I 2018 r. – XII 2018 r.

Udział w II eta­pie może wziąć 5 JST. II etap pro­jektu obej­muje okres od wyło­że­nia planu lub stu­dium do publicz­nego wglądu a prze­ka­za­niem uzgod­nio­nego pro­jektu planu lub stu­dium na posie­dze­niu rady gminy do uchwalenia.

 

War­tość pro­jektu: 2 230 476,14 zł, w tym dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej wynosi: 1 879 845,29 zł.