MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

Poni­żej zamiesz­czamy Ankietę zgłoszeniową I Deklarację uczestnictwa w projekcie.

Pro­simy o prze­sy­ła­nie doku­men­tów zgło­sze­nio­wych na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20–078 Lublin).

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­simy o kon­takt: Anna Bielak, Grażyna Joachimowicz, tel.: 81 441 33 44, 81 532 14 25, e-mail: grazyna.joachimowicz@fim.org.pl, anna.bielak@fim.org.pl,

 

 

28