IDEA I CEL PROJEKTU

Celem pro­jektu jest wsparcie 20 samorządów w procesie konsultacji w obszarze planowania przestrzennego poprzez przyznanie grantów, szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne do XII 2021r.

Pod­jęte przez nas dzia­ła­nia zostaną poprze­dzone przeprowadzeniem w każdym samorządzie audytu wstępnego w zakresie skuteczności dotychczasowych stosowanych metod i form konsultacji. Raport z audytu będzie podstawą do:

  • opracowania Indywidualnego Planu Konsultacji,
  • opracowania nowatorskich i dostosowanych do specyfiki oraz potrzeb samorządu form i metod współpracy z mieszkańcami.

Do każdej gminy zostaną przypisani stali konsultanci (planista i specjalista ds. partycypacji), którzy pracować będą z zespołami roboczymi odpowiedzialnymi za przeprowadzanie konsultacji.

28