DZIAŁANIA PROJEKTOWE

REKRUTACJA (II – IV 2019)

Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 20 samorządów z terenu Polski, które zostaną wybrane w drodze otwartego naboru, z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości.

WARSZTAT STRATEGICZNY „Partycypacja i planowanie przestrzenne – wyzwania, najnowsze trendy i praktyczne aspekty” (V 2019)

Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników projektu z najnowszymi tendencjami w obszarze partycypacji w planowaniu przestrzennym. Warsztat zainspiruje uczestników do otwartości na niekonwencjonalne metody partycypacyjne i zniweluje obawy związane z zastosowaniem nowych technik konsultacyjnych.

PRZEPROWADZENIE AUDYTÓW WSTĘPNYCH (VI – VII 2019)

Wspólnie z członkami zespołów roboczych zostanie przeprowadzony audyt wstępny w zakresie stosowania praktyk konsultacyjnych.

OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW KONSULTACYJNYCH (VIII – X 2019)

Indywidualne plany konsultacji zostaną opracowane przez konsultantów wspólnie z gminą na podstawie ramowego planu konsultacji, dostępnych publikacji dotyczących konsultacji społecznych (w tym Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych). Znajdą się w nim następujące elementy: harmonogram działań, koszty, uzasadnienie wydatków, system powiadamiania i zapraszania mieszkańców na spotkania, zasady doboru grupy reprezentatywnych w zależności od rodzaju proponowanych rozwiązań, rodzaj technik partycypacyjnych, ewaluacja działań konsultacyjnych pod kątem ich wpływu na jakość przyjętych rozwiązań planistycznych, zasady udziału mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (np. seniorów, niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi). IPK posłuży do oszacowania grantu.

PRZYZNANIE GRANTU I WSPARCIE MERYTORYCZNE (XI 2019 – VI 2021)

Zrealizowanie następujących modułów:

Moduł 1 – przypisanie do każdego jst zespołu konsultacyjnego (XI 2019)

Moduł 2 – przyznanie grantu i podpisanie umów o udzielenie grantu (XI 2019)

Moduł 3 – Warsztat „Praktyczne aspekty wdrażania konsultacji społecznych (XII 2019)

Moduł 4 – Szkolenie „Planowanie przestrzenne – aspekty prawne i społeczne” (II 2020)

Moduł 5 – Wsparcie merytoryczne i techniczne dla I etapu konsultacji (XI 2019 – VI 2021)

NABÓR 5 SAMORZĄDÓW DO II ETAPU KONSULTACJI ORAZ OPRACOWANIE DLA NICH INDYWIDUALNYCH PLANÓW KONSULTACJI (II – V 2021)

Do II etapu konsultacji zostaną zaproszone te samorządy, które wykażą się szybkością i efektywnością realizowanych działań.

Konsultacji wraz z gminami opracują IPK, który będzie podstawą do oszacowania grantu dla II etapu konsultacji. Zasady opracowania IPK oraz zawartość dokumentu będą analogiczne do IPK stworzonego w I etapie konsultacji.

PRZYZNANIE GRANTÓW I WPSRCIE MERYTORYCZNE 5 SAMORZĄDÓW (V – XII 2021)

Zrealizowanie następujących modułów:

Moduł 1 – Przypisanie do każdego samorządu zespołu konsultantów (V 2021)

Moduł 2 – Przyznanie grantu 5 gminom na podstawie IPK oraz podpisanie umów o udzielenie grantu (V 2021)

Moduł 3 – Wsparcie merytoryczne w postaci doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez konsultanta – planistę/ urbanistę i doradztwo w zakresie prowadzenia konsultacji świadczone przez konsultanta ds. partycypacji. (V – XII 2021)

MONITORING PROCESU KONSULTACJI W SAMORZĄDACH W RAMACH I i II ETAPU (II 2019 – XII 2021)

W ramach monitoringu weryfikowany będzie bieżący stan prac, zgodność procesu konsultacji z zapisami w IPK oraz ewentualne wskazywanie newralgicznych wyzwań dotyczących ładu przestrzennego.

SZKOLENIE DLA 20 SAMORZĄDÓW (X – XI 2021)

Cel: ugruntowanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli samorządów w obszarze prowadzenia partycypacji w obszarze planowania przestrzennego.
Program:
1.Zwiększenie efektywności współpracy z mieszkańcami.
2. Analiza problemów i ich przyczyn, które pojawiły się w trakcie konsultowania zmian.
3. Narzędzia konsultacji z mieszkańcami w rzeczywistości postpandemicznej – nowa jakość konsultacji.
4. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
Podczas spotkania dominować będą debaty i analizy przypadków. Uczestnicy pracować będą w grupach.

28