Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

I DZIAŁANIE – Warsztat strategiczny “Partycypacja i planowanie przestrzenne – wyzwania, najnowsze trendy i praktyczne aspekty”

Warsztaty odbędą się w 3 turach dla 60 przedstawicieli urzędów tj. kadry kierowniczej i przedstawicieli zespołów roboczych w następujących terminach:

  • I grupa – 20 – 21.05.2019
  • II grupa – 28- 29.05.2019
  • III grupa – 3-4.06.2019

Miejsce: HOTEL  LOGOS ***, ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane.

Cel warsztatu: zapoznanie z  najnowszymi tendencjami w obszarze partycypacji w planowaniu przestrzennym. Warsztat zainspiruje uczestników do otwartości na niekonwencjonalne metody partycypacyjne i zniweluje obawy związane z zastosowaniem nowych technik konsultacyjnych.

28

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

ser­decz­nie zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z możliwości

pozy­ska­nia grantu oraz zdo­by­cia wie­dzy z zakresu par­ty­cy­pa­cji w pla­no­wa­niu przestrzennym