Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

28

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

ser­decz­nie zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z możliwości

pozy­ska­nia grantu oraz zdo­by­cia wie­dzy z zakresu par­ty­cy­pa­cji w pla­no­wa­niu przestrzennym