c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Cele Fundacji

 

  • Budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez pro­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu part­ner­stwo insty­tu­cji publicz­nych, komer­cyj­nych i orga­ni­za­cji pozarządowych.
  • Dzia­ła­nia edu­ka­cyjne, pro­mo­wa­nie modelu ucze­nia się przez cale życie.
  • Wzmac­nia­nie przed­się­bior­czo­ści, kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w wymia­rze gospo­dar­czym i społecznym.