Aktywni i sku­teczni na rynku pracy

2349

O PROJEKCIE

Pro­jekt „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  skie­ro­wany jest do 60 osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż., w tym w szcze­gól­no­ści do osób nie­peł­no­spraw­nych, osób powy­żej 50 roku życia, rol­ni­ków i człon­ków ich rodzin, dłu­go­trwale bez­ro­bot­nych, osób o niskich kwa­li­fi­ka­cjach zawodowych.

Pro­jekt zakłada wie­lo­eta­powy i kom­plek­sowy pro­ces akty­wi­za­cji uczest­ni­ków obej­mu­jący m.in. zin­dy­wi­du­ali­zo­wane wspar­cie, pre­cy­zyjny dobór ścieżki dydak­tycz­nej i oferty zatrud­nie­nia do indy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji uczest­nika i wymo­gów rynku pracy, roz­po­zna­wa­nie i eli­mi­no­wa­nie przy­czyn pozo­sta­wa­nia bez pracy oraz wypra­co­wa­nie opty­mal­nego planu roz­woju społeczno-zawodowego.

Każdy z uczest­ni­ków otrzyma wspar­cie w postaci:

  • indy­wi­du­al­nych i warsz­ta­to­wych zajęć w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego
  • opra­co­wa­nia Indy­wi­du­al­nego Planu Działania
  • szko­le­nia pod­no­szą­cego kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe do wyboru:

– Mon­ter/-ka paneli PV

– Pro­jek­tant/-ka apli­ka­cji sie­cio­wych i multimed.

– Cukier­nik/-czka

– Kucharz/-rka

  • płat­nego 5-miesięcznego stażu zawodowego

Pla­kat infor­ma­cyjny: plakat informacyjny_Aktywni i skuteczni IX 2017