Badania ankietowe

W toku opracowania modelu rozpoczęto badanie ankietowe prowadzone wśród potencjalnych odbiorców nowych rozwiązań jest ono niezwykle istotne z punktu widzenia prawidłowego przygotowania modelu. Pozwoli ono bowiem poznać oczekiwania osób o szczególnych potrzebach dotyczące optymalnego i komfortowego korzystania z usług i dostosowania obsługi klienta.

Badanie zostało przygotowane profesjonalnie przez socjologa, który opracował ankietę, określił próbę badawczą, cele badawcze, zasięg i strukturę raportowania.
Ankiety diagnozują oczekiwania osób o szczególnych potrzebach, w tym os. niepełnosprawnych, seniorów dotyczące optymalnego i komfortowego korzystania z usług publicznych oraz zebrania opinii i uwag mających na celu dostosowanie obsługi klienta w JST do potrzeb i oczekiwań w/w osób. Zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie w celach projektowych.

Badaniu poddanych zostanie sześć jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego i podkarpackiego: Gmina Miasto Lublin, Powiat lubelski (ziemski), Gmina Konopnica, Miasto Kraśnik, Miasto Leżajsk oraz Gmina Tryńcza. Urzędy działające we wskazanych lokalizacjach, charakteryzują się dwiema wyróżniającymi je cechami.
Po pierwsze, są to jednostki samorządowe, które wyróżniają się na tle innych pod względem aktywności i innowacyjności w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających osobom o szczególnych potrzebach. Podejmowane są w nich różne inicjatywy poprawiające jakość i dostępność świadczonych usług. Są to również jednostki, które dbają o rozwój społeczności lokalnych i realizują liczne działania we współpracy z partnerami z Trzeciego Sektora.
Po drugie, badane samorządy obejmują obszary geograficzne, które charakteryzują się szeregiem negatywnych trendów demograficznych, takich jak ujemne saldo migracji, zwłaszcza wśród ludzi młodych, nasilające się zjawisko starzejącego się społeczeństwa, a także rosnący odsetek osób z niepełnosprawnością. Pojawia się zatem rosnąca grupa osób ze szczególnymi potrzebami, które są klientami tych urzędów. Dlatego też podjęto badanie mające na celu określenie oceny i oczekiwań wobec realizacji zadań urzędu wśród tych osób. Poznanie ich zdania umożliwi urzędom podniesienie jakości obsługi i zwiększenie poziomu satysfakcji z pracy tych jednostek.

Przyjęto następujące cele badawcze:
1. ocena poziomu satysfakcji ze świadczonych usług badanych jednostek samorządowych w obszarach:

1. dotychczasowych doświadczeń w korzystaniu z usług urzędu

 • ważności wybranych obszarów funkcjonowania urzędu, w tym:
  • otoczenia urzędu
  • organizacji pracy urzędu
  • kompetencji i postaw pracowników urzędu,
 • udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym:
  • wyposażenia urzędu,
  • sposobu obsługi klienta,
  • procedur w urzędzie,
  • komunikacji urzędu z klientami

2. Ocen poziomu satysfakcji ze stopnia realizacji zadań urzędu w zakresie:

 • bezpieczeństwa,
 • wybranych aspektów rynku pracy,
 • w wybranych obszarach działania na rzecz profilaktyki chorób, kultury, sportu i rekreacji , stanu dróg i komunikacji.

3. Poznanie propozycji respondentów dotyczących potencjalnych rozwiązań zwiększających dostępność urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Tak postawione cele badania wynikają z głównego założenia projektu, jakim jest zwiększenie dostępności do usług publicznych osób o szczególnych potrzebach, w rozumieniu wszystkich grup objętych Programem Rządowym Dostępność Plus.

2349