Model DAS

Produktem projektu współpracy ponadnarodowej będzie systemowy model DAS (dostępność administracji samorządowej) zwiększający zakres i ułatwiający dostępność usług publicznych świadczonych przez samorządy dla grup uwzględnionych w Rządowym Programie Dostępność Plus.

Projekt zakłada opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach (w zakresie pełnej palety usług społ. I komunalno infrastrukturalnych) oraz opracowanie standardów obsługi (w zakresie działań administracyjnych – wydawanie zaświadczeń, decyzji i innych dokumentów urzędowych).

Elementy modelu:

  • sposób zbadania potrzeb i preferencji osób o szczególnych potrzebach z wykorzystaniem matrycy diagnostycznej,
  • partycypacyjne, uwzględniające udział w/w osób wypracowanie standardu świadczenia dla nich usług,
  • powołanie samorządowych koordynatorów dostępności,
  • prowadzenie warsztatów empirycznych dla przedstawicieli jst,
  • monitorowanie procesu świadczenia usług poprzez zastosowanie wypracowanego w projekcie algorytmu dostępności.

Nowe rozwiązania przejawiają się w stworzeniu w polskich samorządach nowatorstwa oraz w zastosowaniu kompleksowego modelu wszechstronnej dostępności (poszczególnych rozwiązań i całościowego modelu).
Nasze podejście uwzględnia zastosowanie modelu holistycznego, który zawiera wszystkie wskazane powyżej elementy. Proponowane rozwiązanie i jego zakres w pełni wpisują się w założenia Rządowego Programu Dostępność PLUS, gdyż model DAS uwzględnia wszystkie obszary usług świadczonych przez administrację (tożsame z zawartymi w dokumencie rządowym). Ponadto zakłada partycypacyjne projektowanie usług z udziałem ich późniejszych odbiorców oraz powołanie funkcji koordynującej świadczenie usług, no co zwraca uwagę powyższy dokument.

Projekt spójny jest z obszarem wsparcia POWER – wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

2349