Działania projektowe

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług publicznych osobom o szczególnych potrzebach poprzez opracowanie sposobu świadczenia i standardów usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w ramach 6 jst. Inspiracją do zastosowania modelu zwiększenia dostępności są doświadczenia partnerów włoskich z samorządów Lombardii, uwzględniające innowacyjną diagnozę potrzeb i preferencji, partycypacyjne wypracowanie standardu świadczenia usług włączające osoby o szczególnych potrzebach oraz sposób przygotowania urzędników do obsługi osób wymagających szczególnego traktowania.
Projekt wpisuje się w Program „Dostępność Plus”

W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:

  • opracowanie i wdrożenie 6 kompleksowych modeli DAS przy udziale partnera włoskiego,
  • nabycie przez przedstawicieli jst wiedzy i kompetencji w zakresie nowatorskich rozwiązań dotyczących obsługi klientów o szczególnych potrzebach,
  • zapoznanie się z włoskimi rozwiązaniami w zakresie zwiększenia dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach poprzez seminaria, wizyty studyjne we Włoszech

W toku realizacji projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Przygotowanie systemowego modelu Dostępności Administracji Samorządowej (DAS) wspólnie z Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro S.r.l
  2. Testowanie modelu na grupie docelowej w 6 samorządach z udziałem Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro S.r.l
  3. Analiza efektów testowanego modelu przy wsparciu partnera ponadnarodowego
  4. Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji modelu
  5. Wdrożenie modelu DAS do praktyki przy udziale partnera włoskiego
  6. Wypracowanie instrukcji i rekomendacji dla użytkowników wspólnie z Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro S.r.l

We wszystkich w/w zadaniach brać będzie udział partner włoski.

Ważnym elementem modelu jest powołanie samorządowego koordynatora dostępności w każdym urzędzie. Powołane zostaną Rady Dostępności (w skład, których wejdą odbiorcy nowych rozwiązań). Koordynator wspólnie z zespołem interdyscyplinarnym dostosują zasady i codzienną praktykę obsługi klienta i świadczenia usług do wyartykułowanych w ankietach potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Materialnym produktem tych działań będzie standard uszczegóławiający reguły obsługi klienta i świadczenia usług dla poszczególnych grup. Powstanie również narzędzie informatyczne: Alarmowy System komunikacji – będzie umożliwiał szybki kontakt z urzędem i umożliwi sprawne załatwienie sprawy osoby zgłaszającej taką potrzebę.

Działania przyczynią się do wdrożenia nowych rozwiązań z udziałem partnera ponadnarodowego poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowych i nowatorskich rozwiązań w realizacji horyzontalnych polityk publicznych na szczeblu gminnym i powiatowym zmieniających paradygmat zarządzania i świadczenia usług z pasywnego (posiadanie oferty) na proaktywne (wyjście z ofertą na zewnątrz).

W projekcie wykorzystane zostaną następujące rodzaje współpracy ponadnarodowej:

  • wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania (z wykorzystaniem praktyk włoskich) oraz wymiana informacji i doświadczeń.
2349