ROZEZNANIE RYNKU NR 8/DZ/2017 — DOT PRZEPROWADZENIA EGZAMIN ISTQB CERTIFIED TESTER FOUNDATION LEVEL

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego) dla 15 uczest­ni­ków szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Niniej­sze zapy­ta­nie ma na celu wery­fi­ka­cję cen rynkowych.

Okres reali­za­cji:  11.08.2017 (pią­tek) po godz. 14.15 (z moż­li­wo­ścią prze­su­nię­cia ter­minu reali­za­cji przez Zamawiającego).

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 7.08.2017 roku o godz.15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje w załą­czo­nych dokumentach.

 

Rozeznanie-8_DZ_2017-egzamin-popr.

zał-nr-1-formularz-oferty-Rozeznanie-8_DZ_2017

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!