Rekrutacja

REKRUTACJA ROZPOCZĘŁA SIĘ JUŻ  1.09.2016 r.

  1. Rekru­ta­cja pro­wa­dzona będzie w dwóch okresach:

–  IX – X 2016 r. — I edycja,

–  II – III 2017 r. — II edycja.

  1. W trak­cie trwa­nia pro­cesu rekru­ta­cji wyło­nio­nych zosta­nie 60 uczest­ni­ków – 30 osób do I edy­cji pro­jektu, 30 osób do II edy­cji projektu.
  2. Naboru dokona 3-osobowa Komi­sja Rekru­ta­cyjna (KR).
  3. Rekru­ta­cja będzie prze­pro­wa­dzana zgod­nie z kry­te­riami hory­zon­tal­nymi w tym: poli­tyką rów­nych szans oraz kon­cep­cją zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. W przy­padku osób nie­peł­no­spraw­nych cały zakres wspar­cia zosta­nie dosto­so­wany do ich potrzeb.
  4. Zgło­sze­nie uczest­nic­twa  w  pro­jek­cie  nastę­puje  z  chwilą  zło­że­nia  wymie­nio­nego poni­żej  kom­pletu popraw­nie wypeł­nio­nych doku­men­tów. Kan­dy­daci mogą zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze pro­jektu w Lubli­nie przy ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00 lub prze­słać ory­gi­nały pocztą na wyżej wymie­niony adres.
  5. Kwa­li­fi­ka­cja do pro­jektu będzie odby­wała się dwuetapowo: