ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2017 – SZKOLENIE MONTER PANELI PV i SZKOLENIE G1

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest:

– w CZĘŚĆ 1Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie Monter paneli PV przygotowujące uczestników do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego

– w CZĘŚĆ 2 –Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie G1- podstawowe przygotowujące uczestników do zdania egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji i uzyskania uprawnień SEP.

dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu (tj. osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia, posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie pod­sta­wowe, gim­na­zjalne lub ponadgimnazjalne.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 16.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_4_DZ_2017

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Formularz potwierdzający spełnianie wymagań

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu aktualnych wpisów

Załącznik nr 5 – Wzór umowy