ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — WYBÓR DORADCÓW ZAWODOWYCH

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rzy będą pra­co­wali z oso­bami powy­żej 30 roku życia, z niskimi kwa­li­fi­ka­cjami, pozo­sta­ją­cymi bez zatrudnienia.

Doradcy zawo­dowi będą reali­zo­wali przed­miot zamó­wie­nia w dwóch częściach:

CZĘŚĆ 1 — Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Działania.

CZĘŚĆ 2 — Porad­nic­two indywidualne

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 22.11.2016 r. (wto­rek) o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe-3_DZ_2016

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiazan

Zalacznik-nr-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Zalacznik-nr-4-Wykaz-zrealizowanych-uslug

Zalacznik-nr-5-Wzor-Umowa-zlecenie